Diagnostyka

Metoda SATRO, przełom w diagnostyce serca

Projekt SATRO to system nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej oparty o nowy model elektrycznej pracy serca. Model ten został opracowany w Instytucie Badań Fizykomedycznych w Poznaniu. SATRO umożliwia wczesne wykrycie zmian niedokrwiennych mięśnia sercowego, które stanowią jeden z problemów krajów rozwiniętych.

W ramach projektu od 2001 roku prowadzone są prace badawczo-rozwojowe oraz badania referencyjne. Efektem tych działań jest System diagnostyczny SATRO. Jest to zestaw składający się z komputera, aparatu EKG, drukarki i aplikacji komputerowej SATRO Client. Jest on przeznaczony głównie dla lekarzy rodzinnych, gabinetów prywatnych, NZOZ'ów, przychodni i szpitali jako metoda przesiewowa umożliwiająca szybką ocenę stopnia ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca.

Systemy diagnostyczne SATRO będą działać w oparciu o ogólnoświatową sieć SATRO. Filarem jej struktury będzie Europejskie Centrum Obliczeniowe (SNECC), odpowiedzialne za wykonywanie obliczeń i analizę danych dla poszczególnych SATRO Client.

Planuje się także stworzenie ośrodków, które będą świadczyły dodatkowe wysokospecjalistyczne konsultacje dla klientów sieci (telemedycyna).Model SFHAM

Podstawy fizyczne nowego modelu elektrycznej pracy serca zastosowanego w metodzie SATRO zostały opublikowane w czasopiśmie Medical Engineering & Physics oraz w pracy pod tytułem "Fizyczne podstawy metody SATRO w badaniu pracy serca" (ISBN: 83-60007-10-1). W wersji elektronicznej w języku angielskim pozycja ta dostępna jest na amerykańskim serwerze rządowym Los Alamos National Laboratory (arxiv.org/abs/physics/0602162) oraz jest rekordowana w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych (LCCN: 200635647). Praca ta jest także wielokrotnie cytowana w innych źródłach informacji naukowej. Opracowanie to zostało także zaopiniowane przez prof. zw. dr hab. n. med. Andrzeja Dąbrowskiego oraz prof. dr hab. n. med. Józefa Jagielskiego.

Osoby zaangażowane w projekt:

 • prof. IBF dr n. fiz. dr h. c. Jerzy S. Janicki – twórca metody SATRO
 • prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz – Koordynator Badań Klinicznych
 • prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski – Metodyka Badań Klinicznych
 • prof. zw. dr hab. n. med. Józef Jagielski – Międzynarodowy Konsultant
 • prof. UZ dr hab. n. fiz. Wiesław Leoński – Konsultant Naukowy
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska
 • prof. zw. dr hab. n. med. Eugeniusz Dziuk
 • prof. dr hab. n. med. Witold Pilecki
 • doc. dr hab. n. med. Rafał Baranowski
 • dr n. med. Anna Teresińska
 • dr n. med. Mirosław Dziuk
 • dr n. med. Lesław Rusiecki
 • mgr Mirosław Chąpiński – Kierownik Działu Informatycznego
 • mgr Łukasz Janicki – Informatyk

Publikacje oraz inne materiały naukowe:

 1. J. Janicki „Analiza EKG z uwzględnieniem procesów fizycznych zachodzą-cych w mięśniu sercowym,” Folia Cardiologica 11, Zakopane 2004
 2. J. Janicki, Ł. Janicki, M. Janicki „Model powstawania i przebiegu pobudzenia wiązek włókien mięśnia sercowego oraz sposób analizy sygnałów EKG,” P-372687, UP Warszawa 2005
 3. J. Janicki, „Physical Basis of Satro – A New Method For Analysis of The Car-diac Muscle Depolarisation,” Los Alamos National Laboratory 2006, ar-xiv.org/abs/physics/0602162
 4. J. Janicki, ,,Fizyczne podstawy metody Satro w badaniu pracy serca,” Library of Congress Catalog Card Number - LCCN: 2006356428; ISBN: 83-6007-00-4;2006
 5. J. Janicki, „Physical Basis of Satro – A New Method For Analysis of The Car-diac Muscle Depolarisation,” Library of Congress Catalog Card Number - LCCN: 2006356427; ISBN: 83-60007-10-1; 2006
 6. J. S. Janicki, W. Leoński, J. Jagielski,”Partial potentials of selected cardiac muscle regions and heart activity model based on single fibres “. Medical Engineering & Physics 31 (2009) 1276-1282
 7. Janicki JS, Leoński W, Jagielski J, Sobieszczańska M, Chąpiński M, Janicki Ł. Single Fibre Based Heart Activity Model (SFHAM) Based Qrs-Waves Synthe-sis. W: Sobieszczańska M, Jagielski J, Macfarlane PW, editors. Electrocardiology 2009. JAKS Publishing Company; 2010. s. 81-86
 8. Janicki JS, Leoński W, Jagielski J, Sobieszczańska M, Leońska JG. Implemen-tation of SFHAM in Coronary Heart Disease Diagnosis. W: Sobieszczańska M, Jagielski J, Macfarlane PW, editors. Electrocardiology 2009. JAKS Pu-blishing Company; 2010. s. 197-201

Konferencje i Kongresy naukowe

Projekt SATRO i związane z nim zagadnienia były prezentowane na wielu kon-ferencjach i kongresach kardiologicznych, poniżej znajduje się lista kilku ostatnich:

 1. J. Janicki „Analiza EKG z uwzględnieniem procesów fizycznych zachodzą-cych w mięśniu sercowym,” Folia Cardiologica 11, Zakopane 2004
 2. J.S. Janicki, "Physical basis of SATRO - a new method for analysis of the car-diac muscle depolarisation". 33rd International Congress on Electrocardiology, Mannheim 2007
 3. J. S. Janicki, J.K. Jagielski, M. Sobieszczańska, L. Rusiecki, M. K. Chąpiński, Ł. J. Janicki; "SATRO-a New Method of Examining the Cardioelectric Field"; XXXV International Congress on Electrocardiology, Russia, St. Petersburg 2008
 4. J. S. Janicki, M. K. Chąpiński, Ł. J. Janicki, M. B. Janicki; "SATRO – a break-through in early heart diagnosis"; World’s Best Technologies Showcase 2008, USA, Arlington 2008
 5. J. S. Janicki, W. Leoński, J. Jagielski and M. Sobieszczańska,”Single Fibre Based Heart Activity Model (SFHAM) Based Qrs-Waves Synthesis”; 36TH In-ternational Congress on Elektrocardiology, Wroclaw 2009
 6. J. S. Janicki, W. Leoński, J. Jagielski and M. Sobieszczańska, „Implementation of SFHAM in Coronary Heart Disease Diagnosis”; 36TH International Con-gress on Elektrocardiology, Wroclaw 2009