Diagnostyka

Metoda SATRO, przełom w diagnostyce serca

Projekt SATRO to system nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej oparty o nowy model elektrycznej pracy serca. Model ten został opracowany w Instytucie Badań Fizykomedycznych w Poznaniu. SATRO umożliwia wczesne wykrycie zmian niedokrwiennych mięśnia sercowego, które stanowią jeden z problemów krajów rozwiniętych.

W ramach projektu od 2001 roku prowadzone są prace badawczo-rozwojowe oraz badania referencyjne. Efektem tych działań jest System diagnostyczny SATRO. Jest to zestaw składający się z komputera, aparatu EKG, drukarki i aplikacji komputerowej SATRO Client. Jest on przeznaczony głównie dla lekarzy rodzinnych, gabinetów prywatnych, NZOZ'ów, przychodni i szpitali jako metoda przesiewowa umożliwiająca szybką ocenę stopnia ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca.

Systemy diagnostyczne SATRO będą działać w oparciu o ogólnoświatową sieć SATRO. Filarem jej struktury będzie Europejskie Centrum Obliczeniowe (SNECC), odpowiedzialne za wykonywanie obliczeń i analizę danych dla poszczególnych SATRO Client.

Planuje się także stworzenie ośrodków, które będą świadczyły dodatkowe wysokospecjalistyczne konsultacje dla klientów sieci (telemedycyna).

Model SFHAM

Podstawy fizyczne nowego modelu elektrycznej pracy serca zastosowanego w metodzie SATRO zostały opublikowane w czasopiśmie Medical Engineering & Physics oraz w pracy pod tytułem "Fizyczne podstawy metody SATRO w badaniu pracy serca" (ISBN: 83-60007-10-1). W wersji elektronicznej w języku angielskim pozycja ta dostępna jest na amerykańskim serwerze rządowym Los Alamos National Laboratory (arxiv.org/abs/physics/0602162) oraz jest rekordowana w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych (LCCN: 200635647). Praca ta jest także wielokrotnie cytowana w innych źródłach informacji naukowej. Opracowanie to zostało także zaopiniowane przez prof. zw. dr hab. n. med. Andrzeja Dąbrowskiego oraz prof. dr hab. n. med. Józefa Jagielskiego.

Osoby zaangażowane w projekt:

 • prof. IBF dr n. fiz. dr h. c. Jerzy S. Janicki – twórca metody SATRO
 • prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz – Koordynator Badań Klinicznych
 • prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski – Metodyka Badań Klinicznych
 • prof. zw. dr hab. n. med. Józef Jagielski – Międzynarodowy Konsultant
 • prof. UZ dr hab. n. fiz. Wiesław Leoński – Konsultant Naukowy
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska
 • prof. zw. dr hab. n. med. Eugeniusz Dziuk
 • prof. dr hab. n. med. Witold Pilecki
 • doc. dr hab. n. med. Rafał Baranowski
 • dr n. med. Anna Teresińska
 • dr n. med. Mirosław Dziuk
 • dr n. med. Lesław Rusiecki
 • mgr Mirosław Chąpiński – Kierownik Działu Informatycznego
 • mgr Łukasz Janicki – Informatyk

Publikacje oraz inne materiały naukowe:

 1. J. Janicki „Analiza EKG z uwzględnieniem procesów fizycznych zachodzą-cych w mięśniu sercowym,” Folia Cardiologica 11, Zakopane 2004
 2. J. Janicki, Ł. Janicki, M. Janicki „Model powstawania i przebiegu pobudzenia wiązek włókien mięśnia sercowego oraz sposób analizy sygnałów EKG,” P-372687, UP Warszawa 2005
 3. J. Janicki, „Physical Basis of Satro – A New Method For Analysis of The Car-diac Muscle Depolarisation,” Los Alamos National Laboratory 2006, ar-xiv.org/abs/physics/0602162
 4. J. Janicki, ,,Fizyczne podstawy metody Satro w badaniu pracy serca,” Library of Congress Catalog Card Number - LCCN: 2006356428; ISBN: 83-6007-00-4;2006
 5. J. Janicki, „Physical Basis of Satro – A New Method For Analysis of The Car-diac Muscle Depolarisation,” Library of Congress Catalog Card Number - LCCN: 2006356427; ISBN: 83-60007-10-1; 2006
 6. J. S. Janicki, W. Leoński, J. Jagielski,”Partial potentials of selected cardiac muscle regions and heart activity model based on single fibres “. Medical Engineering & Physics 31 (2009) 1276-1282
 7. Janicki JS, Leoński W, Jagielski J, Sobieszczańska M, Chąpiński M, Janicki Ł. Single Fibre Based Heart Activity Model (SFHAM) Based Qrs-Waves Synthe-sis. W: Sobieszczańska M, Jagielski J, Macfarlane PW, editors. Electrocardiology 2009. JAKS Publishing Company; 2010. s. 81-86
 8. Janicki JS, Leoński W, Jagielski J, Sobieszczańska M, Leońska JG. Implemen-tation of SFHAM in Coronary Heart Disease Diagnosis. W: Sobieszczańska M, Jagielski J, Macfarlane PW, editors. Electrocardiology 2009. JAKS Pu-blishing Company; 2010. s. 197-201

Konferencje i Kongresy naukowe

Projekt SATRO i związane z nim zagadnienia były prezentowane na wielu kon-ferencjach i kongresach kardiologicznych, poniżej znajduje się lista kilku ostatnich:

 1. J. Janicki „Analiza EKG z uwzględnieniem procesów fizycznych zachodzą-cych w mięśniu sercowym,” Folia Cardiologica 11, Zakopane 2004
 2. J.S. Janicki, "Physical basis of SATRO - a new method for analysis of the car-diac muscle depolarisation". 33rd International Congress on Electrocardiology, Mannheim 2007
 3. J. S. Janicki, J.K. Jagielski, M. Sobieszczańska, L. Rusiecki, M. K. Chąpiński, Ł. J. Janicki; "SATRO-a New Method of Examining the Cardioelectric Field"; XXXV International Congress on Electrocardiology, Russia, St. Petersburg 2008
 4. J. S. Janicki, M. K. Chąpiński, Ł. J. Janicki, M. B. Janicki; "SATRO – a break-through in early heart diagnosis"; World’s Best Technologies Showcase 2008, USA, Arlington 2008
 5. J. S. Janicki, W. Leoński, J. Jagielski and M. Sobieszczańska,”Single Fibre Based Heart Activity Model (SFHAM) Based Qrs-Waves Synthesis”; 36TH In-ternational Congress on Elektrocardiology, Wroclaw 2009
 6. J. S. Janicki, W. Leoński, J. Jagielski and M. Sobieszczańska, „Implementation of SFHAM in Coronary Heart Disease Diagnosis”; 36TH International Con-gress on Elektrocardiology, Wroclaw 2009