Terapia

MagnetoterapiaMultigradientowy System MagnetycznyWpływ MMS na organizmBadania naukowe i kliniczneBezpieczeństwo

Magnetoterapia

Od samego początku specjaliści z naszego Instytutu zajmowali się badaniami nad wpływem stałych niejednorodnych pól magnetycznych na organizm człowieka. Pozwoliło to na opracowanie unikalnych systemów do magnetoterapii i magnetostymulacji, które stały się podstawą do stworzenia całej gamy specjalistycznych produktów.

Technologie opracowane w naszym Instytucie cechują wyjątkowe parametry stałego niejednorodnego pola magnetycznego, które w optymalny sposób stymulują organizm człowieka doprowadzając do samoregulacji organizmu. Takie rozwiązanie zapewnia nie tylko wysoką skuteczność terapeutyczną, ale również pełne bezpieczeństwo użytkowania.

Wyniki prac dotyczących systemów MMS przedstawiane są na konferencjach i kongresach naukowych. Były one również przedmiotem wielu badań naukowych i klinicznych, których wyniki są publikowane w czasopismach medycznych oraz podręcznikach dla studentów medycyny.

Dlaczego stałe pole magnetyczne?

W wyniku ewolucji człowiek przystosował się do warunków panujących na Ziemi, takich jak: skład powietrza, temperatura, ciśnienie atmosferyczne, a także wartość ziemskiego pola magnetycznego. Warunki te decydują o zdrowiu i samopoczuciu każdego z nas, a dynamiczne zmiany któregokolwiek z nich mogą negatywnie wpływać na nasz organizm.

Według powszechnie uznanych poglądów ziemskie pole magnetyczne powstaje na skutek wirowych prądów elektrycznych w płynnym jądrze Ziemi i rozciąga się kilkadziesiąt tysięcy kilometrów w przestrzeń kosmiczną, tworząc magnetosferę. Stwierdzono, że jego obecność katalizuje oraz reguluje procesy chemiczne i fizjologiczne zachodzące we wszystkich organizmach żywych, a także chroni je przed zabójczym promieniowaniem kosmicznym i wiatrem słonecznym.

Natężenie ziemskiego pola magnetycznego wyraża się w teslach (T) i osiąga od 0,07 mT na biegunie do 0,035 mT na równiku magnetycznym. Na podstawie badań naukowych stwierdzono, że w ciągu ostatnich 150 lat zmalało ono aż o około 15% i stale maleje. Ma to ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, a całkowity jego zanik oznaczałby sterylizację planety i powstanie warunków uniemożliwiających istnienie życia.

Problem ten badano w Japonii, gdzie dr Kyoichi Nakagawa ze szpitala Isuzu w Tokio, jako jeden z pierwszych zdefiniował tzw. „Syndrom Niedoboru Ziemskiego Pola Magnetycznego”. Obejmuje on szereg niekorzystnych objawów związanych z zanikiem pola magnetycznego Ziemi, takich jak brak energii życiowej, częste bóle głowy, bóle ramion, pleców, bezsenność, a także wzmożone napięcie nerwowe.

O tym, jak ważnym składnikiem ekosystemu jest pole magnetyczne świadczą także problemy zdrowotne z jakimi mają do czynienia astronauci. W trakcie misji kosmicznej przez długi czas przebywają oni w środowisku pozbawionym grawitacji oraz ziemskiego pola magnetycznego. Pomimo doskonałego stanu zdrowia jaki posiadają przed wylotem, zbilansowanej diety, filtrowanego powietrza i wody, po powrocie wymagają wielomiesięcznej rehabilitacji, cierpią na zanik mięśni, osteoporozę oraz problemy z ciśnieniem krwi. Doskonale obrazuje to, w jaki sposób zmiana warunków naturalnych doprowadza do degradacji całego organizmu.

Wiemy, że braki w polu magnetycznym są bardzo niekorzystne dla organizmu, a jak wygląda sytuacja w przypadku przebywania w środowisku o podwyższonej jego wartości?

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) średnia długość życia ludzi żyjących w takich obszarach jest zdecydowanie wyższa od średniej światowej. Dodatkowo mieszkańcy tych rejów wykazują się mniejszą skłonnością do zachorowania na choroby cywilizacyjne w tym groźne choroby przewlekłe. O wiele szybciej się regenerują, mają więcej sił witalnych i po prostu zdrowsze i szczęśliwsze życie. Do tych obszarów zaliczamy rejony położone w Azji m.in. Bamę, Hunzę, Abchazję, Kiruny czy Guangxi.

Multigradientowy System Magnetyczny

Multigradientowy system magnetyczny (MMS) jest określonym rozkładem wypadkowych wartości wektora sił magnetycznych wokół odpowiednio spolaryzowanych aktywatorów neodymowo-borowo-żelazowych. Wartość tych sił w danym punkcie przestrzeni zależy nie tylko od kształtu użytych aktywatorów – wysokości oraz średnicy – ale także od wartości wektorów indukcji i gradientu oraz odpowiedniej orientacji wektorów namagnesowania.

System MMS został opracowany w naszym Instytucie i jest przeznaczony do stymulacji obszarów ciała w warunkach domowych. Oddziaływanie multigradientowego pola magnetycznego wpływa na utrzymanie bądź przywrócenie stanu stacjonarnego, co prowadzi do zachowania homeostazy organizmu żywego. Proces ten zachodzi poprzez samoregulację procesów biologicznych.

Oddziaływanie systemu MMS na procesy zachodzące w organizmie ma podstawy naukowe bazujące na fundamentalnych prawach fizyki, co umożliwia obliczenie optymalnych dla danego systemu parametrów od których zależy jego skuteczne działanie. Obliczenia te uwzględniają właściwości magnetyczne różnych cząsteczek biorących udział w podstawowych procesach zachodzących w organizmach żywych, które podczas zmian patologicznych zmieniają swoje właściwości i przestają realizować przypisane im funkcje. Dlatego głównym celem działania systemu MMS jest przywrócenie ich pierwotnego znaczenia poprzez wywołanie czasowych zmian elektrycznych i magnetycznych.

Ponieważ zmiany patologiczne najczęściej mają swoje źródło w różnych miejscach organizmu, dlatego koniecznością stało się opracowanie specjalistycznych systemów MMS o konkretnych parametrach dla wyrobów o różnym przeznaczeniu. Uwzględniając powyższe opracowano i skonstruowano systemy dla wyrobów Magnetic Forte, Magnetic oraz lifeVISTA.

Każdy z parametrów pola magnetycznego ma duży wpływ na skuteczność działania całego systemu, dlatego prezentowane rezultaty badań z wykorzystaniem stałych pól magnetycznych na poszczególne zmiany patologiczne powinny zawierać szczegółowe informacje o rozkładzie wartości indukcji i gradientu oraz polaryzacji i zależności wartości pola magnetycznego od powierzchni danego aplikatora. Stosowane wartości pola magnetycznego w multigradientowych systemach są całkowicie bezpieczne i obejmują zakres działania dużo szerszy niż magnetoterapia i magnetostymulacja. Dodatkową ich zaletą jest skuteczne działanie sił pola magnetycznego na różne cząsteczki bez możliwości zmiany ich częstotliwości drgań własnych.

Rozkłady wartości wektora indukcji magnetycznej Bz i gradientu dla systemów MMS

wykres_MMS_1
wykres_MMS_2
Rysunek 1. Rozkład wartości wektora indukcji magnetycznej na płaszczyźnie XY oddalonej o 6\cdot 10^{-3}m od powierzchni aplikatora Magnetic Forte, dla składowej B_z. Kod (MF; B_z ; 6) Rysunek 2. Rozkład wartości wektora indukcji magnetycznej na płaszczyźnie XY oddalonej o 6\cdot 10^{-3}m od powierzchni aplikatora Magnetic, dla składowej B_z. Kod (M; B_z ; 6)
wykres_MMS_1
wykres_MMS_2
Rysunek 3. Rozkład wartości wektora gradientu \overrightarrow{|G|} = grad \overrightarrow{|B|} na płaszczyźnie XY oddalonej o 6\cdot 10^{-3}m od powierzchni aplikatora Magnetic Forte. Kod (MF; G; 6) Rysunek 4. Rozkład wartości wektora gradientu \overrightarrow{|G|} = grad \overrightarrow{|B|} na płaszczyźnie XY oddalonej o 6\cdot 10^{-3}m od powierzchni aplikatora Magnetic. Kod (M; G; 6)

Linie sił pola magnetycznego wokół systemu MMS

Efekty działania siły magnetycznej systemów MMS “Magnetic Forte” i MMS “Magnetic” można pokazać wykorzystując właściwości ferrofluidu – czyli koloidalnej zawiesiny cząstek magnetytu o rozmiarach rzędu 10x10-9 m w specjalnie przygotowanym oleju na bazie silikonu. W temperaturze pokojowej ferrofluid jest dobrym paramagnetykiem i ulega silnej polaryzacji magnetycznej w obecności zewnętrznego pola magnetycznego.

Opracowany w Instytucie ferrofluid posiada własność przybierania przestrzennych kształtów oraz zmianę swojej lepkości pod wpływem zmian natężenia przenikającego przez niego pola magnetycznego, co umożliwiło wizualizację linii sił indukcji magnetycznej dla systemów MMS “Magnetic Forte” oraz MMS “Magnetic“. Na podstawie obliczonych
składowych wartości wektorów oraz po uwzględnieniu właściwości fizycznych ferrofluidu takich jak podatność magnetyczna, lepkość oraz ciężar przedstawiono również rezultaty teoretycznych obliczeń dla rozpatrywanych systemów.

Linie sił pola magnetycznego w ferrofluidzie

wykres_MMS_1
wykres_MMS_2
wykres_MMS_1
wykres_MMS_2
Aplikator Magnetic Forte
Aplikator Magnetic

Dla obu systemów uzyskano inne rozkłady linii sił magnetycznych, pomimo, że do ich budowy użyto aktywatorów o takiej samej wartości pola magnetycznego. Tak duże różnice wynikają z wzajemnych, ściśle określonych relacji pomiędzy wektorami namagnesowania w rozpatrywanych aplikatorach, co determinuje również odmienne ich działanie.

Ruch ładunku elektrycznego warunkiem działania systemów MMS

Wszystkie organizmy żywe zbudowane są ze złożonych związków chemicznych. Związki te zaś tworzą pierwiastki, a pierwiastki atomy mogące posiadać wypadkowy moment magnetyczny wynikający z przemieszczania się elektronów wokół ich jądra. Stałe pole magnetyczne powstaje w wyniku jednostajnego ruchu ładunków elektrycznych, których nośnikami mogą być zarówno elektrony jak i jony.

W organizmie wszystko jest w nieustannym ruchu, obserwujemy przepływ komórek, cząsteczek, jonów oraz ciągle obecne wibracje. Zakres prędkości przemieszczania się tych obiektów zależy m.in. od miejsca w którym się znajdują. Przykładowo maksymalna prędkość przepływu komórek krwi w tętnicach podskórnych wynosi 25 cm/s, a w aorcie piersiowej około 100 cm/s. Natomiast szybkość przewodzenia elektrycznego impulsu w neuronie zawiera się w zakresie (0,5 ÷ 120) [m/s] a w innych włóknach zakres ten jest zdecydowanie mniejszy (0,05 ÷ 0,1)[m/s]. Mikrowibracje biologiczne mają przy tym szeroki zakres amplitudy (0,0001 ÷ 0,05)[mm] oraz częstotliwości (0,1 ÷ 10 000) [Hz] i dotyczą każdego organu.

Z najnowszych badań wynika, że mikrowibracje biologiczne stanowią warunek konieczny istnienia organizmów wielokomórkowych. Miliardy komórek mięśniowych, kurcząc się systematycznie dostarczają tkance potrzebnych substancji. Za pomocą specjalnie opracowanego urządzenia – miotremografu – stwierdzono, że komórki mięśniowe kurczą się przez 24 godziny na dobę, tworząc nawet przy całkowitym rozluźnieniu i podczas snu, konieczne w procesach wymiany tło mikrowibracyjne. Siła tego tła ma związek z zawartością hemoglobiny we krwi, zmęczeniem fizycznym, stresem i chorobami. Według szacunkowych danych, nakłady zasobów energetycznych naszego organizmu na zapewnienie tła mikrowibracyjnego w ciągu doby są porównywalne z nakładami zużywanymi podczas wykonywania ciężkiej pracy fizycznej przez ok. 2 godziny.

Nieustanny ruch cząsteczek, molekuł oraz jonów w obecności multigradientowego pola magnetycznego powoduje indukowanie w organizmie pola elektrycznego. Częstotliwość tych zmian zależy od wartości wektora siły magnetycznej działającej na poruszający się element w danym punkcie przestrzeni. Pomimo, że pole multigradientowe ma charakter stacjonarny, to jednak w układzie odniesienia poruszającej się cząstki, zmiany jej własności będą zależały od czasu nie ingerując przy tym w częstotliwości jej własnej wibracji.

Wpływ na podstawowe układu organizmu

Fenomenem każdego żywego organizmu jest zdolność do zachowania homeostazy. Wyraża się ona tym, że niezależnie od tego co w danej chwili robimy oraz w jakich warunkach się znajdujemy, w organizmie przez cały czas zachodzą procesy mające zapewnić utrzymanie stanu stacjonarnego płynów wewnatrz i zewnątrzkomórkowych. Oznacza to, że organizm przez cały czas dąży do zachowania odpowiednich wartości temperatury ciała, ciśnienia, objętości płynów ustrojowych oraz równowagi kwasowo-zasadowej.

W przypadku wielu zmian patologicznych organizm nie radzi sobie z utrzymaniem homeostazy i dlatego w celu przywrócenia jego właściwego działania należy wspomóc pewne procesy poprzez stymulacje przy pomocy multigradientowych systemów magnetycznych. Multigradientowe pole magnetyczne zgodnie z fundamentalnymi prawami fizyki działa na organizm poprzez wpływ na:

 • nieskompensowane spiny magnetyczne,
 • ciekłe kryształy zawarte w organizmie,
 • dystrybucję jonów w komórkach oraz strukturę kanałów błonowych,
 • poruszające się ładunki elektryczne,
 • zmianę niektórych własności fizyko-chemicznych wody,
 • struktury o właściwościach piezoelektrycznych i magnetostrykcyjnych.

W organizmach rzadko zdarza się by tylko jeden z tych mechanizmów decydował o pracy danego narządu, bądź nawet mniej skomplikowanej jednostki strukturalnej. Podobnie reakcje poszczególnych ludzi na różnorodne bodźce są osobniczo zmienne i na pewno wiele wymienionych tu mechanizmów współdziała ze sobą.

Komórka

Komórka stanowi najmniejszą budulcową i funkcjonalną jednostkę organizmów żywych. Od jej prawidłowego funkcjonowania zależy działanie konkretnej tkanki, organu, a nawet całego organizmu. Wewnątrz komórki i w przestrzeni zewnętrznej istnieje różnica w koncentracji jonów (Na+, K+, Cl-, HCO3-) biorących udział w ważnych procesach zapewniająca jednocześnie odpowiedni potencjał błonowy.

W przypadku niekorzystnych warunków zewnętrznych lub schorzeń następuje zakłócenie tej koncentracji, co utrudnia wymianę składników potrzebnych do jej prawidłowego funkcjonowania. Największą masę w komórkach stanowi woda (nawet do 80%) w której środowisku zachodzą najważniejsze reakcje biochemiczne z udziałem zawartego w niej tlenu.

Funkcjonownie każdej komórki zależy od prawidłowego działania kanałów jonowych, które odgrywają istotną rolę w procesach przepływu impulsów nerwowych, skurczu mięśni, podziału komórek, kontroli stężenia soli i wody oraz regulacji ciśnienia krwi. Ich prawidłowe funkcjonowanie jest kluczowe dla zachowania zdrowia. Dla przykładu, zaburzenia działanie kanałów odpowiedzialnych za transport potasu w komórkach naczyń krwionośnych może prowadzić do miażdżycy, cukrzycy czy choroby niedokrwiennej. Pod wpływem działania multigradientowego pola magnetycznego dochodzi do procesów pobudzających oddychanie komórkowe poprzez właściwą stymulację potencjału błonowego oraz utrzymanie odpowiedniej aktywności związków wysokoenergetycznych. Usprawnia to działanie pompy
sodowo-potasowej, poprawiając w konsekwencji gospodarkę wodno-elektrolitową oraz wydalanie poprzez błonę komórkową toksyn, prowadząc do detoksykacji organizmu.

Układ nerwowy

Działanie systemu MMS poprzez wpływ na jony, w szczególności znajdujące się w przestrzeni pozakomórkowej, doprowadza do ich właściwej koncentracji, zmniejszając tym samym wielkość impulsu nerwowego docierającego do mózgu. Dzięki czemu w efekcie odczuwamy mniejszy ból.

W licznych badaniach jednoznacznie wykazano istotny wpływ pola magnetycznego na poprawę metabolizmu tkanki nerwowej, zwłaszcza w ośrodkowym układzie nerwowym. Pole magnetyczne uruchamia regenerację tkanki poprzez nasilenie się procesów rozgałęziania i różnicowania neurytów. Prowadzi to do przyspieszenia powrotu prawidłowej czynności w uszkodzonych nerwach poprzez zmianę dystrybucji potencjału błonowego wzdłuż neurytu i zwiększenie obszaru pobudzanej tkanki przez włókna.

Woda

Woda jest głównym składnikiem naszego ustroju i prawie zawsze towarzyszy reakcjom zachodzącym w komórkach organizmu ludzkiego. O jej właściwościach fizycznych decydują rozpuszczone w niej składniki mineralne oraz struktura jej cząstek. Woda jaką pijemy ma zniszczoną strukturę, jest chaotycznym skupiskiem cząstek, którą organizm zatrzymuje z trudnością, dlatego sprzyja krystalizacji cząstek wapnia, magnezu, produktów utleniania cholesterolu i innych związków, powodując powstawanie kamieni nerkowych, kamieni żółciowych, zwapnienia naczyń krwionośnych i stawów.

Woda poddana działaniu multigradientowego pola magnetycznego zmienia swoje właściwości, które mogą się utrzymywać do kilkunastu godzin po jego odstawieniu. Pod wpływem pola magnetycznego wzrasta w niej szybkość krystalizacji, stężenie rozpuszczonych gazów – zwłaszcza tlenu – szybkość koagulacji, osiadania zawiesin oraz zmienia się jej pH w kierunku alkalicznym i zwiększa zdolność zwilżania.

Pojedyncze cząsteczki wody pod działaniem tego pola, dzięki swej asymetrycznej architekturze mogą tworzyć różne struktury zwiększając swoją aktywność. Wówczas pojedynczy elektron każdego atomu wodoru uzupełnia zewnętrzną warstwę cząsteczki wody, która jest otoczona przez 8 elektronów tworząc „ujemny kokon”. Niezrównoważone rozłożenie ładunków – niewielki nadmiar elektronów z jednej strony – przekształca cząsteczkę wody w dipol o dużym powinowactwie w stosunku do obecnych w organizmie enzymów i hormonów. Odpowiednie wibracje pod wpływem pola porządkują cząsteczki wody tworząc swoistą płynną sieć krystaliczną.

Picie wody o wyższej strukturze pozwala uniknąć wielu chorób, wzmacnia psychofizyczne zdolności człowieka, lepiej nasyca biomolekuły i aktywniej reaguje ze składnikami biologicznymi i mineralnymi organizmu. Znane skutki biologiczne to np. szybszy wzrost roślin podlewanych magnetyzowaną wodą oraz szybsze tempo namnażania hodowli mikroorganizmów w jej środowisku.
Wykazano również korzystny wpływ wody poddanej działaniu pola magnetycznego na ultrastrukturę wątroby podczas jej picia nie obserwowano zaburzeń wzrostu sieci endoplazmatycznej szorstkiej ani znamion działania katabolicznych enzymów zawartych w lizosomach.

Układ krążenia

Komórki krwi zwykle mają tendencję do koagulacji, czyli zlepiania się. W efekcie mogą powstać zatory, zakrzepy, powodujące blokady części tego układu. Prowadzi to do niekorzystnych zmian w naczyniach włosowatych układu krążenia. Pod wpływem działania pola magnetycznego następuje wyraźne rozluźnienie komórek, połączone z ruchem spiralnym wokół linii tego pola. Wówczas dochodzi do udrożnienia kanałów naczynia, a w konsekwencji prawidłowego działania całego układu.

Pole magnetyczne zmniejsza lepkość krwi, przez co stabilizuje jej ciśnienie i poprawia krążenie. Jest to zawsze zjawisko korzystne, ponieważ lepsze dotlenienie przyczynia się do optymalnego
funkcjonowania wszystkich organów i wzmacnia system odpornościowy. Jak wynika z badań, multigradientowe pole magnetyczne wpływa także na skrócenie czasu restytucji powysiłkowej oraz wzrost objętości wyrzutowej serca, co korzystnie wpływa na dokrwienie mięśnia sercowego oraz może przyspieszyć rehabilitację pozawałową. Zmniejsza się wówczas strefa niedokrwienia, co poprawia adaptację sercowo-naczyniową do wysiłku fizycznego oraz stymulację procesów naprawczych i immunologicznych w mięśniu sercowym.

Procesy metaboliczne

Pole magnetyczne wpływa korzystnie na poszczególne tory metabolizmu ustrojów żywych decydujące o zachowaniu homeostazy. W wielu badaniach stwierdzono stymulujące działanie na aktywność wybranych enzymów. Przykładowo obserwowano pobudzenie aktywności wątrobowych monooksygenaz. Uzyskane wyniki przemawiają za powstaniem adaptacyjnej reakcji układu wegetatywnego, prowadzącej do zwiększenia aktywności wewnątrzwydzielniczej trzustki pod wpływem pola magnetycznego jako niespecyficznego stresora. Obserwowano także wyraźną tendencję do obniżenia stężenia glukozy.

Ocena histologiczna w mikroskopie elektronowym wykazała pobudzenie procesów syntezy i wydzielania insuliny w komórkach β wysp Langerhansa jak również pobudzenie procesów syntezy enzymów zewnątrz wydzielniczej części trzustki. Z badań wynika także, że pole magnetyczne u chorych z nadciśnieniem tętniczym powoduje obniżenie poziomu cholesterolu i lipidów całkowitych w surowicy, w szczególności trójglicerydów i lipoproteidów.

Badania naukowe i kliniczne

Redukcja wolnych rodników

1. Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
2. Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

wykres_MMS_1
Średnia produkcja reaktywnych form tlenu we krwi poddanej aplikacji multigradientowego pola magnetycznego (kolor zielony) w porównaniu do normy (kolor szary).
Badania wpływu multigradientowego pola magnetycznego na wytwarzanie reaktywnych form tlenu we krwi (wolnych rodników) jednoznacznie wykazały zmniejszenie ich ilości o niemal 25% w czasie 15 minutowej aplikacji. Zdaniem prof. zw. dr n.med. dr n.fiz. dr h.c. Feliksa Jaroszyka ma to niezwykle korzystny wpływ na przebieg leczenia chorób przewlekłych, ze względu na ich wolnorodnikowy mechanizm patogenetyczny.
Wolne rodniki powstają podczas metabolizmu tlenowego. Ich ilość może się zwiększać również poprzez zanieczyszczenie powietrza, obecność dymu papierosowego oraz spożywanie przetworzonej żywności i leków. Nadmiar wolnych rodników stanowi zagrożenie, gdyż może uszkadzać błonę komórkową prowadząc do powstania nowotworów i szybszego starzenia się organizmu. Wpływa również na zaburzenia czynnościowe układu krążenia, mózgu i innych narządów.

Publikacja: B. Poniedziałek, P. Rzymski, J. Karczewski, F. Jaroszyk, K. Wiktorowicz, “Reactive oxygen species (ROS) production in human peripheral blood neutrophils exposed in vitro to static magnetic field”, Electromagn. Biol. Med., Vol. 32, nr 4, s. 560-568, 2013.

Restytucja powysiłkowa

Katedra i Zakład Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wyniki badań przebiegu restytucji powysiłkowej u osób poddanych działaniu multigradientowego stałego pola magnetycznego wskazują na zdecydowanie szybszy powrót częstotliwości pulsu oraz wartości ciśnienia tętniczego do wartości sprzed wysiłku. Czas powrotu do normy był o 50% krótszy w stosunku do czasu po jakim następowała restytucja w grupie kontrolnej. Aplikacja pola magnetycznego korzystnie wpłynęła na szybszy wypoczynek organizmu oraz poprawę pracy układu krążenia w tym również lepsze dotlenienie serca.

wykres_MMS_1
Wpływ multigradientowego pola magnetycznego na szybkość powrotu pulsu i ciśnienia krwi do normy sprzed wysiłku (kolor zielony - multigradientowy system magnetyczny, kolor szary - norma).

Publikacja: J. Nikisch, J. Paluszak „Wpływ stałego pola magnetycznego na przebieg restytucji powysiłkowej”, Medycyna Sportowa 31, s. 11, Warszawa 1993.

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest dominującą chorobą układu oddechowego i obejmuje do 10 % populacji. Obecnie każdego roku blisko 10 milionów ludzi umiera z powodu chorób układu oddechowego. Choroby te zajmują czołowe miejsce w rankingu najczęstszych przyczyn śmierci na całym świecie. Rak płuca, POChP, zapalenie płuc i gruźlica powodują łącznie 18,7 % wszystkich zgonów. Zastosowanie multigradientowego stałego pola magnetycznego u pacjentów z POChP, wpłynęło korzystnie na poprawę leczenia oraz wartość wskaźników spirometrycznych (VC oraz FEV1) przy jednoczesnej poprawie jakość ich życia.

Publikacja: J. Taradaj, A. Sieroń, M. Jarzębski, „Fizykoterapia w praktyce” Katowice 2010, ELAMED: J. Pasek, J. Budziosz, S. Szajkowski, A. Sieroń, „Wpływ stałego pola magnetycznego na wybrane parametry spirometryczne u pacjentów z POChP”, s. 231-235, 2010.

Objętość wyrzutowa serca

Katedra i Zakład Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

wykres_MMS_1
Zależność objętości wyrzutowej serca od czasu restytucji dla osób poddanych działaniu multigradientowego pola magnetycznego (kolor zielony) w odniesieniu do grupy kontrolnej (kolor szary).
Wyniki badań objętości wyrzutowej serca podczas restytucji powysiłkowej u osób poddanych działaniu multigradientowego stałego pola magnetycznego wskazują na zdecydowany wzrost udziału objętości wyrzutowej w zmianach pojemności minutowej serca. W pierwszy okresie przebiegu restytucji udział objętości wyrzutowej serca był ok. 4 razy większy, natomiast w późniejszym okresie średnio aż 16% w stosunku do grupy kontrolnej.

Korzystny wpływ multigradientowych pól magnetycznych na zmiany czynności serca może znaleźć zastosowanie w leczeniu wybranych stanów krążenia krwi, zarówno w warunkach fizjologicznych jak i przy niektórych schorzeniach.

Publikacja: J. Nikisch, J. Paluszak „Wpływ stałego, niejednorodnego pola magnetycznego na zmiany objętości wyrzutowej serca podczas restytucji powysiłkowej”, Medycyna Sportowa 39, s. 9, Warszawa 1994.

Usprawnienie po rekonstrukcja więzadła

Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Uprawianie sportu oraz nadwaga, powodują zwiększenie przypadków kontuzji kolan. Towarzyszą im przede wszystkim: ból, krwiaki oraz ograniczenie ruchomości, które stanowią poważny problem terapeutyczny. W samych Stanach Zjednoczonych wykonuje się ponad 100 000 operacji kolan rocznie. Zastosowanie multigradientowego pola magnetycznego po operacji kolana zdecydowanie zmniejsza dolegliwości bólowe oraz poprawia usprawnienie stawu kolanowego.

Publikacja: Honorata Werner „Wpływ pola magnetycznego na proces usprawniania po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego”, Praca doktorska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, Poznań 2012.

Fibromialgia

Katedra Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wyniki badań wpływu multigradientowych stałych pól magnetycznych, przeprowadzonych na grupie osób cierpiących na fibromialgię, wykazały zdecydowaną poprawę funkcjonalnych i wegetatywnych dolegliwości towarzyszących temu schorzeniu. W trakcie dwutygodniowego badania zwiększyła się również liczba pozytywnych “tender points” u badanych pacjentów. Zastosowanie multigradientowych pól magnetycznych może w efekcie zmniejszyć ryzyko wystąpienia ubocznych skutków farmakoterapii, mało skutecznej w przypadku chorych na fibromialgię, w szczególności bez podłoża przewlekłego procesu zapalnego.

wykres_MMS_1
Procentowa poprawa objawów towarzyszących fibromialgii pod wpływem multigradientowych systemów magnetycznych.

Szacuje się, że niemal 20% populacji krajów wysoko rozwiniętych cierpi z powodu schorzeń towarzyszących fibromialgii. W Polsce problem ten dotyczy niemal 2 milionów osób. Etiologia fibromialgii nie jest znana, a wśród ewentualnych przyczyn wymienia się czynnik wirusowy oraz genetyczną predyspozycję do powstawania lokalnych zmian zapalnych w obrębie ścięgien i włókien mięśniowych.

Publikacja: W. Samborski, A. Kołczewska, „Zastosowanie stałego pola magnetycznego w leczeniu chorych na fibromialgię”, Medical News (4) vol. 64, (45-52), Poznań 1993.

Zmiana fizycznych właściwości wody

1. Instytut Badań Fizykomedycznych w Puszczykowie.
2. Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Woda którą pijemy ma zazwyczaj zniszczoną strukturę i może niekorzystnie wpływać na procesy zachodzące przy jej udziale. Taka “niezdrowa” woda sprzyja m.in. krystalizacji cząsteczek węglanów wapnia i magnezu, zwapnieniu naczyń krwionośnych i stawów. Woda poddana działaniu multigradientowego pola magnetycznego zmienia właściwości fizyczne, m.in. poprzez zmniejszenie twardości, wzrost stężenia tlenu oraz zmniejszenie kwasowości, przez co posiada lepsze właściwości zdrowotne.

wykres_MMS_1
A - trudno rozpuszczalny osad po odparowaniu wody nie poddanej obróbce magnetycznej; B - łatwo rozpuszczalny osad po odparowaniu wody poddanej obróbce magnetycznej.

Spożywanie odpowiedniej ilości wody jest fundamentem zdrowia, gdyż jest ona głównym składnikiem organizmów żywych, towarzyszy wszystkim reakcjom zachodzącym w komórkach, oczyszcza organizm i transportuje elementy odżywcze po całym ustroju. Brak wody prowadzi do powstania schorzeń, naruszenia funkcjonowania narządów oraz przedwczesnego starzenia się organizmu.

Publikacja: Jerzy Janicki, Leszek Kubisz, Roman Hołubowicz, Feliks Jaroszyk, Marlena Gauza, Dorota Hojan-Jezierska; “Magnetically conditioned water in plant irrigation theoretical background and practical solution”. The 11th International Symposium“, Prospects for 3rd Millenium Agriculture. Cluj-Napoca 2012.

Kiełkowanie i rozwój roślin

Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Multigradientowe stałe pole magnetyczne zmienia przebieg niektórych procesów fizjologicznych i biochemicznych w nasionach oddziałując na ich kiełkowanie i późniejszy rozwój roślin. W konsekwencji obserwuje się wysoką równomierność wschodów i szybkie tworzenie łanu. Zwiększa to konkurencyjność roślin uprawnych w odniesieniu do chwastów, co ułatwia wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zapewnia wyrównany plon. Może to mieć duże znaczenie praktyczne dla wymogów nowoczesnego i proekologicznego rolnictwa, które zmusza do poszukiwania bezpiecznych dla środowiska i człowieka sposobów wpływających na poprawę wydajności produkcji oraz jakości uzyskiwanego plonu.

Publikacja: Leszek Kubisz, Roman Hołubowicz, Marlena Gauza, Dorota Hojan-Jezierska; “Biophysical aspects of constant magnetic field effects on seeds germination and plants development”. The 11th International Symposium“ Prospects for 3rd Millenium Agriculture. Cluj-Napoca 2012.

Obraz krwi w ciemnym polu

Instytut Medycyny Holistycznej w Warszawie.

Wyniki badań wybranej pacjentki cierpiącej na dolegliwości bólowe kręgosłupa szyjnego i nadciśnienie, poddanej działaniu multigradientowego pola magnetycznego w trakcie dwutygodniowej terapii. Po tym okresie zaczęły uwidaczniać się prawidłowe formy erytrocytów, leukocytów i monocytu. Ustąpiły bóle kręgosłupa szyjnego, nastąpiła normalizacja ciśnienia tętniczego krwi oraz poprawiły się funkcję detoksykacyjne organizmu.

wykres_MMS_1
Obraz krwi widoczny w mikroskopie z ciemnym polem przed zastosowaniem multigradientowego systemu pola magnetycznego (A) oraz po dwutygodniowej terapii (B).

Mikroskopowy obraz krwi w ciemnym polu lepiej niż jakakolwiek inna metoda pozwala precyzyjnie ocenić oporność komórek na zmiany potencjału oksydoredukcyjnego, hipoksję, zmiany w równowadze kwasowo-zasadowej oraz tendencję komórek krwi do zmian degeneracyjnych. W sumie zbadano krew dziesięciu pacjentów w mikroskopie z ciemnym polem widzenia, przed i po 2 tygodniowym okresie stosowania terapii multigradientowym polem magnetycznym. U żadnego pacjenta nie zaobserwowano patologicznych objawów ubocznych. Po 2 tygodniach terapii w badanej grupie można stwierdzić u 100% pacjentów poprawę i normalizację obrazu krwi oraz u 100% pacjentów całkowite ustąpienie dolegliwości bólowych oraz odczuwalne zmniejszenie stopnia zmęczenia. Dodatkowo nastąpiło ustabilizowanie ciśnienia tętniczego.

Publikacja: Lek. med. J. Giovanoli-Jakubczak; “Obraz krwi w ciemnym polu“, Instytut Medycyny Holistycznej w Warszawie.

Zasady bezpieczeństwa

Pole magnetyczne generowane przez aplikatory Magnetic Forte i Magnetic jest bezpieczne dla zdrowia, a jego wartość zawiera się w granicach, które są określone w zaleceniach krajowych i międzynarodowych. Działanie pola magnetycznego na organizm stwarza korzystne warunki dla poprawy zdrowia, należy jednak pamiętać, że korzystanie z aplikatorów magnetycznych nie może stanowić podstawy leczenia ani zastąpić leczenia tradycyjnego. Korzystając z aplikatorów Magnetic Forte i Magnetic należy bezwzględnie stosować się do poniższych zasad:

 • Z aplikatorów nie mogą korzystać osoby z implantami ferromagnetycznymi lub elektronicznymi, takimi jak np. rozrusznik serca, oraz kobiety w ciąży.
 • Z aplikatorów mogą korzystać osoby pełnoletnie, a osoby niepełnoletnie wyłącznie za zgodą i pod nadzorem rodziców lub opiekunów.
 • Aplikatory są przeznaczone do osobistego użytku i powinny być stosowane na czyste ciało oraz powinny być odpowiednio często dezynfekowane. Nie należy dopuszczać do ich bezpośredniego kontaktu z chorą skórą, np. przy grzybicy lub łuszczycy.
 • Choroba nowotworowa nie jest przeciwwskazaniem do stosowania produktów magnetycznych takich jak aplikatory z serii Magnetic Forte, jednakże w takim przypadku ich używanie powinno być konsultowane z lekarzem onkologiem, który właściwe określi ich dawkowanie.

Z uwagi na możliwość uszkodzenia aplikatorów lub innych urządzeń, należy pamiętać aby:

 • nie umieszczać w odległości mniejszej niż 25 cm od aplikatorów urządzeń elektronicznych oraz przedmiotów z nośnikiem magnetycznym takich jak np. telefony komórkowe, zegarki czy karty płatnicze,
 • zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z aplikatorów, nie dopuszczać do ich upadku, zarysowania powierzchni oraz nie zbliżać ich do przedmiotów i urządzeń zawierających elementy metalowe,
  nie dopuszczać do kontaktu aplikatorów z ogniem, żrącymi środkami chemicznymi, kremami oraz artykułami spożywczymi.

Parametry systemu magnetycznego

W ostatnich latach pojawiło się bardzo wiele publikacji naukowych dotyczących zastosowania pól magnetycznych w medycynie, dlatego konieczne stało się sprecyzowanie zarówno warunków zarówno skuteczności jak i bezpieczeństwa terapii magnetycznej. W raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Environmental Health Criteria 232, Static Magnetic Fields, jednoznacznie stwierdzono, że większość funkcji biologicznych nie jest narażona w żaden sposób na zaburzenia pod wpływem stałego pola magnetycznego (SPM) o indukcji mniejszej niż 2000 mT. Dla zapewnienia szczególnego bezpieczeństwa przy dłuższej ekspozycji na cały organizm np. w trakcie dnia pracy, określono dopuszczalną wartość indukcji na poziomie 200 mT, a dla ogółu społeczeństwa bez określania jakichkolwiek limitów czasu ekspozycji wartość ta wynosi 40 mT.

Wartości te określono na podstawie szczegółowej analizy badań naukowych dotyczących działania stałego pola magnetycznego na: strukturę molekularną i komórkową, tkanki, organy, układ krążenia, układ nerwowy, wzrok, psychologiczne funkcje regulacyjne, geny, reprodukcję, wzrost i wiele innych procesów u osób zarówno zdrowych jak i chorych. Na tej podstawie Państwa Unii Europejskiej przyjęły przedstawione wytyczne co do wartości natężenia SPM, które zostały opracowane przez International Commission on Non-lonizing Radiation Protection (ICNIRP) w 1999 roku.

Aplikatory Magnetic Forte i Magnetic produkowane są na podstawie wyłącznej licencji, według opisu technicznego określającego właściwości wykorzystywanych materiałów, w tym elementów systemu pola magnetycznego. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badań Fizykomedycznych, maksymalna wartość wektora indukcji pola magnetycznego dla tych aplikatorów nie przekracza 200 x 10-3 [T] i maleje wraz z odległością od powierzchni zgodnie z zależnością B/z3 (B – indukcja pola, z - odległość). Powyższe parametry aplikatorów gwarantują ich pełne bezpieczeństwo oraz spełnianie powszechnie uznanych norm bezpieczeństwa dla ekspozycji organizmu na pole magnetyczne.

Podsumowując, wykorzystanie stałego pola magnetycznego w medycynie – zarówno w diagnostyce jak i terapii – jest bezpieczne, o ile stosuje się do przeciwwskazań i zaleceń zawartych w międzynarodowych raportach. Zarówno w literaturze prezentującej wyniki badań in-vitro jak i in-vivo nie stwierdzono żadnych skutków ubocznych zagrażających zdrowiu i życiu, nawet w przypadku zastosowania wartości natężenia pola rzędu kilku tesli.